Angielsko-polski słowniczek terminów fitosanitarnych

0
659

Additional declaration
Deklaracja dodatkowa
Antagonist*
Antagonistyczny gatunek/antagonista*
Area
Obszar
Area endangered
Obszar zagrożony
Area of low pest prevalance*
Obszar o niskim stopniu nasilenia/liczebności agrofaga*
Authority*
Władze/Urząd*
Bark-free wood
Drewno wolne od kory
Biological control agent*
Czynnik zwalczania biologicznego*
Biological control (Biocontrol)*
Zwalczanie biologiczne*
Biological pesticide*
(Biopesticide)
Biologiczny środek ochrony roślin*
Buffer zone*
Strefa buforowa*
Bulbs and tubers
Cebule i bulwy
Certificate
Świadectwo
Chemical pressure
impregnation
Chemiczna impregnacja pod ciśnieniem
Classical biological control*
Klasyczne zwalczanie biologiczne*
Clearance (of a consignment)
Odprawa (przesyłki)
Commission*
Komisja*
Commodity
Towar
Commodity class
 Klasa towaru
Commodity pest list
Wykaz agrofagów związanych z towarem
Competitor*
Konkurencyjny gatunek/konkurent*
Compliance procedure
(for a consignment)
Procedura kontroli zgodności (przesyłki)
Consignment
Przesyłka
Consignment in transit
Przesyłka w tranzycie
Containment
Powstrzymywanie
Contaminating pest
Agrofag zanieczyszczający
Contamination
Zanieczyszczenie
Control (of a pest)
Zwalczanie (agrofaga)
Controlled area
Obszar kontrolowany
Control point
Punkt kontrolny
Country of origin
(of a consignment of plant products)
Kraj pochodzenia
(przesyłki produktów roślinnych)
Country of origin
(of a consignment of plants)
Kraj pochodzenia (przesyłki roślin)
Country of origin
(of regulated articles other than plants and plant products)
Kraj pochodzenia (przedmiotów podlegających przepisom
innym niż rośliny i produkty roślinne)
Cut flowers and branches
Kwiaty cięte i gałęzie
Debarking
Okorowanie
Delimiting survey
Poszukiwanie w celu ustalenia zasięgu/Ustalanie zasięgu
Detection survey
Poszukiwanie w celu wykrycia/Wykrywanie
Detention
Zatrzymanie
Devitalization
Dewitalizacja
Dunnage
Drewno sztauerskie
Ecoarea*
Ekoobszar*
Ecosytem*
Ekosystem*
Emergency action
Akcja natychmiastowa
Emergency measure
Środek natychmiastowy
Endangered area
Obszar zagrożony
Entry (of a consignment)
Wprowadzenie/wwóz (przesyłki)
Entry (of a pest)
Przeniknięcie/wwóz (agrofaga)
Equivalence
Równoważność
Eradication
Wyniszczenie/eradykacja
Establishment
Zasiedlenie
Establishment
(of biological control agent)
Zasiedlenie (czynnika zwalczania biologicznego)*
Exotic*
Egzotyczny*
Field
Pole
Find free
Uznać za wolny
Find free (of a consignment, field or place of production)
Uznać za wolną/e (przesyłkę, pole lub miejsce produkcji)
Fresh
Świeży
Fruits and vegetables
Owoce i warzywa
Fumigation
Fumigacja
Germplasm
Zasoby genowe
Grain
Ziarno
Growing medium
Podłoże uprawowe
Growing period (of a plant species)
Pora/okres wegetacji(gatunku rośliny)
Growing season
Sezon wegetacyjny
Harmonization
Harmonizacja
Harmonized phytosanitary
measures*
Zharmonizowane środki fitosanitarne*
Heat treatment
Zabieg termiczny
Hitch-hiker pest
Agrofag przypadkowy
Host pest list
Wykaz agrofagów rośliny żywicielskiej
Host range
Zakres żywicieli
Import permit
Zezwolenie importowe
Import permit
(of a biological control agent)*
Zezwolenie importowe (czynnika zwalczania biologicznego)*
Incursion
Wtargnięcie
Infestation (of a commodity)
Opanowanie/porażenie (towaru)
Inspection
Lustracja
Inspector
Inspektor
Intended use
Zamierzone użycie
Interception (of a consignment)
Przechwycenie (przesyłki)
Interception (of a pest)
Przechwycenie (agrofaga)
Intermediate qurantine
Kwarantanna pośrednia
International Plant Protection Convention
Międzynarodowa Konwencja Ochrony Roślin
International Standard
for Phytosanitary Measures
Międzynarodowy Standard dla Środków Fitosanitarnych
International standards*
Standardy międzynarodowe*
Introduction
Zawleczenie/introdukcja
Introduction
(of a biological control agent)*
Introdukcja/wprowadzenie
(czynnika zwalczania biologicznego)*
Inundative release*
Uwolnienie zalewające*
IPPC
Skrót ang. “Międzynarodowa Konwencja Ochrony Roślin”
ISPM
Skrót ang. “Międzynarodowy Standard dla Środków
Fitosanitarnych”
Kiln drying
Suszenie komorowe
Legislation*
Prawodawstwo/przepisy prawne*
Lot
Partia towaru
Mark
Znak
Microorganism*
Mikroorganizm*
Monitoring
Monitoring
Monitoring survey
Poszukiwanie monitoringowe
National Plant Protection Organization
Państwowa Organizacja Ochrony Roślin
Natural enemy*
Wróg naturalny*
Natural occurring*
Występowanie naturalne*
Non-quarantine pest
Agrofag niekwarantannowy
NPPO
Skrót ang. “Państwowa Organizacja Ochrony Roślin”
Occurrence
Występowanie
Official
Urzędowy
Official control
Urzędowe zwalczanie
Organism*
Organizm*
Outbreak
Pojaw
Parasite*
Pasożyt*
Parasitoid*
Parazytoid*
Pathogen
Patogen*
Pathway
Droga przenikania
Pest
Agrofag (szkodnik, choroba, chwast)
Pest categorization
Kategoryzacja agrofaga
Pest free area
Obszar wolny od agrofaga
Pest free place of production*
Miejsce produkcji wolne od agrofaga*
Pest free production site*
Punkt produkcji wolny od agrofaga*
Pest record
Informacja o wystąpieniu lub występowaniu agrofaga
Pest risk analysis
Analiza zagrożenia agrofagiem
Pest risk assessment
(for quarantine pests)
Ocena zagrożenia agrofagiem kwarantannowym
Pest risk management
(for quarantine pests)
Postępowanie w przypadku zagrożenia agrofagiem
kwarantannowym
Pest status (in an area)
Status agrofaga (na obszarze)
PFA
Skrót ang. “Obszar wolny od agrofaga”
Phytosanitary action
Działanie fitosanitarne
Phytosanitary certificate
Świadectwo fitosanitarne
Phytosanitary certification
Certyfikacja fitosanitarna
Phytosanitary legislation
Prawodawstwo/przepisy fitosanitarne
Phytosanitary measure
Środek fitosanitarny (interpretacja uzgodniona)
Phytosanitary procedure
Postępowanie/procedura fitosanitarna
Phytosanitary regulation
Przepis fitosanitarny
Place of production
Miejsce produkcji
Plant pest
Agrofag/szkodnik, choroba, chwast roślin i produktów
roślinnych
Plant products
Produkty roślinne
Plant protection organization
(national)
Organizacja ochrony roślin (państwowa)
Plant quarantine
Kwarantanna roślin
Planting (including replanting)
Sadzenie (włączając przesadzanie)
Plants
Rośliny
Plants for planting
Rośliny do sadzenia/sadzonki
Plants in vitro
Rośliny in vitro
Point of entry
Punkt wprowadzenia/wwozu
Post entry quarantine
Kwarantanna po wprowadzeniu/wwozie lub przeniknięciu
PRA
Skrót ang. “Analiza zagrożenia agrofagiem”
PRA area
Obszar PRA
Practically free*
Praktycznie wolne*
Pre-clearance
Odprawa wstępna
Predator*
Drapieżca*
Processed wood material
Drewno przetworzone
Prohibition
Zakaz
Protected area
Obszar chroniony
Provisional measure
Środek tymczasowy
Quarantine
Kwarantanna
Quarantine area
Obszar objęty kwarantanną
Quarantine
(of a biological control agent)*
Kwarantanna (czynnika zwalczania biologicznego)*
Quarantine pest
Agrofag kwarantannowy/agrofag podlegający obowiązkowi zwalczania
Quarantine station
Stacja kwarantannowa
Raw wood
Drewno surowe
Re-exported consignment
Przesyłka re-eksportowana
Refusal
Zwrot/odmowa
Regional Plant Protection
Organization
Regionalna Organizacja Ochrony Roślin
Regional standards
Standardy regionalne
Regulated area
Obszar podlegający przepisom
Regulated article
Przedmiot podlegający przepisom
Regulated non-quarantine pest
Agrofag niekwarantannowy podlegający przepisom
Regulated pest
Agrofag podlegający przepisom
Release (into the environment)*
Uwolnienie (do środowiska)*
Release (of a consignment)
Zezwolenie (na wprowadzenie/wwóz przesyłki)
Replanting
Przesadzanie
Restriction
Ograniczenie
RNQP
Skrót ang. “Agrofag niekwarantannowy podlegający
przepisom”
Round wood
Drewno okrągłe/okrąglaki/bale drewniane
RPPO
Skrót ang. “Regionalna Organizacja Ochrony Roślin”
Sawn wood
Drewno przetarte
Secretary*
Sekretariat*
Seeds
Nasiona
Specificity*
Specyficzność/swoistość*
Spread
Rozprzestrzenianie
Standard
Standard
Stored product
Produkt przechowywany
Suppresion
Stłumienie/obniżenie liczebności
Surveillance
Nadzór
Survey
Poszukiwanie
Systems approach(es)
Podejście systemowe
Technically justified
Technicznie uzasadniony
Test
Test/analiza
Transience*
Przejściowa obecność*
Transit
Tranzyt
Transparency
Przejrzystość
Treatment
Zabieg
Wood
Drewno
Wood packaging material
Drewniany materiał opakowaniowy
* termin o specjalnym zastosowaniu w Konwencji IPPC
** uzgodniona interpretacja odnosi termin “środek fitosanitarny (ang. phytosanitary measure)” także do agrofagów niekwarantannowych podlegających przepisom, czego brak jest w definicji w Artykule II IPPC (1997).