Czasownik modalny – May

0
2538

Forma
May posiada jedną formę dla wszystkich osób w odnisieniu do czasu teraźniejszego i przyszłego, might w odniesieniu do czasu przeszłego. Przeczenie tworzymy przez dodanie partykuły not (may not – mayn’t, might not – mightn’t). Pytanie tworzymy przez inwersję podmiotu i operatora (may I/may I not?, might I/might I not?). Po may używamy bezokolicznika bez „to”.

Użycie
Oto podstawowe znaczenia i użycie czasownika may:

1/ May może oznaczać pozwolenie, używane jest więc w prośbach o pozwolenie, udzielając i odmawiając go. Jest to użycie raczej formalne i w tym kontekście may zastępowane jest często przez can,
np.: He may/can leave now.
(On może teraz odejść.)
May/can I ask you something?
(Czy mogę cię o coś zapytać?)
You may not use my car.
(Nie możesz używać mojego samochodu).

W czasie przeszłym używamy w tym kontekście czasownika allow,
np.: I allowed him to park here last week.
(Pozwoliłem mu tu parkować w ubiegłym tygodniu.)

W mowie zależnej używamy formy might,
np.: He said I might keep the book for ever.
(Powiedział, że mogę zatrzymać tę książkę.)

2/ May w znaczeniu przypuszczenia występuje głównie w formie twierdzącej i podobne jest wówczas do perhaps, maybe (być może),
np.: He may be in the library now.
(On może być (jest być może) w bibliotece.)
They may not believe the story.
(Oni mogą nie uwierzyć w tę historię.)

May z bezokolicznikiem czasu przeszłego (Perfect Infinitive) używane jest w spekulacjach na temat czynności przeszłych,
np.: He may have gone.
(Może pojechał.)

Gdy chcemy wyrazić przypuszczenie o większej dozie wątpliwości używamy formy might,
np.: I might be able to help you.
(Być może mogłabym ci pomóc.)
They might have tried to call you.
(Być może próbowali się do ciebie dodzwonić.)

Tylko might wystąpi w zdaniach w mowie zależnej,
np.: He said she might already know about it.
(Powiedział, że ona może już o tym wiedzieć.)

Might używane jest gdy wątpliwość została rozwiana,
np.: He came home alone. You shouldn’t have let him do that, he might have got lost.
(Wrócił do domu sam. Nie powinnaś mu pozwolić tego robić, mógł się zgubić.)

lub nigdy nie była poddana próbie,
np.: It’s good you never lent him the money. You might never have got it back.
(Dobrze, że nie pożyczyłeś mu pieniędzy. Mógłbyś cih nigdy nie odzyskać.)

W pytaniu may zastępujemy wyrażeniami do you think lub likely,
np.: Do you think the plane will be late?
(Czy sądzisz, że samolot się spóźni?)

May/might mogą występować w zdaniach warunkowych wyrażając rezultat możliwy zamiast pewnego.
May używane jest w nieco formalnych życzeniach,
np. May heaven reward you!
(Niech Ci to Niebo wynagrodzi!)