Strona główna Gramatyka angielska

Gramatyka angielska

W tej sekcji znajduje się szczegółowo opisana gramatyka angielska. Znajdziesz tu informacje o czasach, częściach mowy a również bardziej zaawansowane zagadnienia angielskiej gramatyki. Najważniejsze zagadnienia: Czasy Czasowniki modalne Okresy warunkowe Lista czasowników nieregularnych Strona bierna Przedimki (a/an/the) Zaimki dzierżawcze Stopniowanie przymiotnika Więcej zagadnień znajdziesz w poszczególnych kategoriach: