Adjectives – przymiotniki angielskie

0
719

*opisuje rzeczownik a nice girl, a heavy bag itp.

*po czasownikach ‘zmysłowych’ > look, taste, feel, smell, sound
It looks nice.
It smells lovely.
I feel happy.
*stopniowanie przymiotnika
regularne:

krótkie 1-sylabowe i 2-sylabowe zakończone na …y, …ow, …le
dark – darker – darkest
big – bigger – biggest
nice – nicer – nicest
easy – easier – easiest
narrow – narrower – narrowest

dwu i wielosylabowe
beautiful – more beautiful – most beautiful
boring – more boring – most boring

nieregularne:
good – better – the best
bad – worse – the worst
little – less – the least
many – more – the most
much – more – the most
far – farther – the farthest *(w przestrzeni)
– further – the furthest *(w przestrzeni i w czasie)
old – older – the oldest *(wiekiem)
– elder – the eldest *(rangą)

*KONSTRUKCJE używane w POROWNANIACH

…than… (niż)
She is taller than Mary.
She is older than me/ I am.
You earn more than him/ he does.
They spent more money than us/ we did.

as………as (tak…….. jak)
He is as tall as you (are).
I am as old as your brother (is).

not so…………..as (nie tak …………jak)

not as…………..as
You are not so tall as he is.
This exercise is not as difficult as that one.

the +st.wyższy……….the+st.wyższy (czym…..tym/ im…..tym)

The older you get the more you forget.

st.wyższy +and + st.wyższy
It’s getting colder an colder.
More and more people buy cars.