Articles – Przedimki – a, an, the

0
1206

Przedimek nieokreślony – A/AN

STOSUJEMY:

1) przed rzeczownikiem policzalnym w l.poj. wspomnianym po raz pierwszy

I need a visa.
They live in a flat.

2) przed rzeczownikiem policzalnym- jako przykład klasy ‘przedmiotów’

A car must be insured.

A child needs love.

3) przed nazwami zawodów

She will be a dancer.

4) z pewnymi cyframi
a hundred
a thousand

5) w wyrażeniach typu

7p a kilo = 7p per kilo
$3 a meter
60 kilometres an hour

6) w zdaniach wykrzyknikowych

What a lovely day!
What an expensive car!

OMIJAMY:

1) przed rzeczownikami w l.mnogiej (eggs, dogs, cars…)

2) przed rzeczownikami niepoliczalnymi (bread, milk, information…)

3) przed nazwami posiłków

We had breakfast at eight.
wyjątek: gdy nazwa posiłku poprzedzona jest przymiotnikiem

He gave us a good breakfast.

4) przed nazwami gier sportowych
She plays tennis.

Przedimek określony – THE


STOSUJEMY:

1) nazwy rzeczy jedynych w swoim rodzaju

the earth, the sea, the sky, the stars…

2) rzeczowniki, które występowały w poprzedniej wypowiedzi

Helen came to visit us yesterday. The girl is really nice.

3) rzeczowniki, które są bliżej określone
the girl that I know
the town I live in

the woman in the yellow hat

4) rzeczowniki reprezentujące jedyną/znaną rzecz w wypowiedzi

He is in the room.
Give me the gloves, please.

5) rzeczowniki z przymiotnikem w stopniu najwyższym

He is the best student in my class.

6) rzeczowniki reprezentujące określony gatunek, grupę ludzi, kategorię

The Italians have coffee for breakfast.
The poor get poorer.
The old…….

The blind………
 
7) rzeczowniki określające nazwy mórz, rzek, oceanów, łańcuchów górskich, archipelagów, pustyń (The Thames, The Alps, The Tatra mountains, The Gobi….)

8) nazwy w skład których wchodzą słowa: kingdom, republic, gulf, channel, united (The USA, The Republic of Ireland, The Gulf of Mexico…)

9) nazwy instrumentów w kontekście umiejętności gry na nich
She plays the guitar.

10) rzeczowniki określające nazwisko całej rodziny

the Browns =the Brown family
the Kowalskis=the Kowalski family

OMIJAMY:

1) przed następującymi rzeczownikami (jeśli są użyte zgodnie z ich ‘przeznaczeniem’)

home, church, hospital, prison, school, bed, court, work

She came home late.
Go home!
We go to school 5 days a week. We often meet in the old school.
Go to bed. The cat is under the bed.
He went to prison for 5 years. He went to the prison to see his dad.
We go to church on Sundays. She left her bag in the church.
She is in hospital. She went to the hospital to see her mum.