Zaimki nieokreślone

0
782
Angielski_Online_Gramar
Zaimki nieokreślone (Indefinite Pronouns) to bardzo zróżnicowana grupa wyrazów, niektóre mogą też wystąpić jako określniki – gdy towarzyszą rzeczownikom.
Wyrazy te, to słowa some, any, none oraz ich złożenia, np.:
somebody/anybody (ktoś)
someone/anyone (ktoś)
something/anything (coś)
nobody (nikt)
no one (nikt)
nothing (nic)
everybody (każdy, wszyscy)
everyone (każdy, wszyscy)
everything (wszystko)

 

Some oraz złożenia z some występują w zdaniach twierdzących,
np.:
There is somebody in this room.
(Ktoś jest w tym pokoju.)

 

Any oraz złożenia z any występują w zdaniach przeczących i pytających,
np.:
There isn’t anybody in this room.
(Nie ma nikogo w tym pokoju.)
Is there anybody in the room? (Czy jest ktoś w tym pokoju?)

 

No i złożenia z no występują w zdaniach przeczących, gdy w orzeczeniu nie występuje element przeczący (zgodnie z zasadą pojedynczego przeczenia),
np.:
There is nobody in this room. (Nie ma nikogo w tym pokoju.)
No one said anything. (Nikt nic (nie) powiedział.)

 

Either i neither
Wśród ciekawszych zaimków nieokreślonych wymienić należy either (jeden lub ten drugi, z dwóch) i neither (ani ten, ani ten drugi).

 

Oto przykłady ich zastosowania w zdaniach:
Either of these machines is suitable for work.
(Którakolwiek z tych maszyn jest odpowiednia do pracy.)
Neither of my friends has come yet.
(Żaden z moich przyjaciół jeszcze nie przyszedł.)

 

Obydwa te zaimki przyjmują czasownik w liczbie pojedynczej.
Either może także znaczyć „jeden i ten drugi z dwóch”,
np.:
He came down the road with a girl on either arm.
(Szedł drogą pod rękę z dziewczyną po każdej stronie.)