Czasownik modalny – Should

0
731

Forma
Podobnie jak would, should ma tylko jedną formę przeczenie tworzy przez dodanie partykuły not (should not – shouldn’t), a pytanie przez inwersję (should I? – shouldn’t I?).

Użycie
Oto podstawowe użycie should:

1/ Should z następującym po nim bezokolicznikem wyraża powinność, a w czasie przeszłym, z bezokolicznikiem czasu przeszłego, to co ktoś miał zrobić, ale nie zrobił,
np.: She should have a rest now.
(Ona powinna teraz odpocząć.)
They should have done that a month ago.
(Oni powinni byli to zrobić miesiąc temu.)

2/ Should może wyrażać przypuszczenie dotyczące teraźniejszości lub przeszłości,
np.: Ask Alice. She should know the answer.
(Zapytaj Alicję. Ona powinna znać odpowiedź.)
They should have arrived by then.
(Powinni byli już zajechać do tego czasu).

3/ Should występuje także po wyrażeniach:
It’s interesting that (To interesujące, że)
It’s surprising that (To zadziwiające, że)
It’s a pity that (Szkoda, że)
I’m sorry that (Przykro mi, że)
I’m amazed that, itp. (Jestem zdumiony, że)

4/ Should występuje po czasownikach: command, determine, desire, insist, regret, suggest, suppose, surprise.

5/ W zdaniach warunkowych w znaczeniu „przypadkiem”,
np.: If you should see her tomorrow, tell her to call me.(Gdybyś ją (przypadkiem) jutro zobaczyła, powiedz jej, żeby do mnie zadzwoniła.)