Czasownik modalny – Would

0
1833

Forma

Would ma tylko jedną formę dla wszystkich osób. Przeczenie tworzy przez dodanie partykuły not (would not – wouldn’t) a pytania przez inwersję z podmiotem (would I? – wouldn’t I?).

Użycie

Would samodzielnie nic nie znaczy i stosowany jest głównie w zdaniach złożonych (zdania warunkowe) i wyrażeniach.

1/ Would jest częścią wyrażenia would like używanego w uprzejmych pytaniach, propozycjach i życzeniach dotyczących teraźniejszości, przyszłości i przeszłości,
np.: I would (I’d like) like to know French.
(Chciałabym znać francuski.)
I would like (I’d like) to have been there with you at the time.
(Żałuję, że nie byłam tam wtedy z tobą.)

2/ Would używa się do grzecznego wyrażania próśb,
np.: Would you do the shopping for me, please?
(Czy zrobisz dla mnie (za mnie) zakupy?)

3/ Wchodzi w skład wyrażeń: would rather, would sooner – wyrażających preferencje,
np.: I’d rather stay at home.
(Wolałabym raczej zostać w domu)

4/ Would występuje po wyrażeniach I wish i if only,
np.: I wish he would stop being so busy.
(Chciałabym, żeby przestał być tak zajęty.)
If only they would come tomorrow.
(Żeby tak przyjechali jutro.)

Patrz: Konstrukcja z wish

5/ Would używane jest w opisie czynności zwyczajowych w przeszłości podobnie jak used to.

6/ Would zastępuje will w zdaniach w mowie zależnej i innych zdaniach złożonych.