Wyrażanie przyszłości

0
1400

W języku angielskim nie ma odrębnych form do wyrażania czasu przyszłego. Czynności przyszłe wyraża się używając czasów teraźniejszych (Present Simple i Present Continuous), wyrażenie going to oraz przy użyciu czasowników modalnych will i shall.

Czasy teraźniejsze i wyrażenie going to

1. Czas Present Simple

Użycie
Czasu Simple Present w odniesieniu do przyszłości używamy wtedy, gdy czynność jest zaplanowana i postanowiona przez osoby inne niż wykonawca lub, gdy czynność wynika z pewnego ustalonego planu
np.: My firm sends me to Chicago.
(Moja firma wysyła mnie do Chicago.)
Examinations begin tomorrow.
(Egzaminy zaczynają się jutro.)

2. Czas Present Continuous

Użycie
Czasu Present Continuous w odniesieniu do przyszłości używamy wtedy, gdy mówimy o czynności przyszłej zamierzonej przez mówiącego lub uzgodnionej z wykonawcą,
np. I’m leaving next week.
(Wyjeżdżam w przyszłym tygodniu.)
We are playing cards with the Browns next Saturday.
(Umówiliśmy się na/Gramy w karty z Brown’ami na przyszłą sobotę.)

3. Going to

Użycie
Formy going to używa się do wyrażenia przyszłości zamierzonej przez mówiącego lub przewidywanej,
np.: I’m going to study law.
(Zamierzam studiować prawo)
It’s going to rain.
(Będzie padać (deszcz)