Zaimki względne

0
1913
Zaimki względne (Relative Pronouns) w dużej mierze pokrywają się z zaimkami pytającymi (Interrogative Pronouns). Jedyne różnice to brak zaimka whose, który występuje jako określnik względny i pojawienie się nowej formy that.

 

Zaimki względne zawsze występują po rzeczowniku (rzadziej po zaimku), który nazywamy „poprzednikiem”. Główne zaimki względne to:

 

who, which, that i what – w funkcji podmiotu oraz
who, whom, which, that i what – w funkcji dopełnienia.

Jako zaimek względny who (który) odnosi się do osoby, which (który) do rzeczownika, który nie jest nazwą osoby, that (który) może mieć za swój poprzednik rzeczowniki obu typów (osobowe i nieosobowe), what (to, co) zawiera w sobie swój poprzednik, nie może go więc poprzedzać żaden rzeczownik.

 

Oto kilka przykładów zdań z zaimkami względnymi:
I know the girl who has written you.
(Znam dziewczynę, która do Ciebie napisała.)

 

I know the girl to whom you have written.
(Znam dziewczynę, do której napisałeś.)

 

Zaimek względny poprzedzony przyimkiem przyjmuje formę dopełnienia, przyimek zaś, może wystąpić zarówno przed zaimkiem, jak i po czasowniku,
np.:
The music which we listened to yesterday bored me.
(Muzyka, której wczoraj słuchaliśmy znudziła mnie)

 

The music to which we listened yesterday bored me.
(Muzyka, której wczoraj słuchaliśmy znudziła mnie.)

 

Which jako zaimek względny może mieć też za swój „poprzednik” całe zdanie, i co warto zauważyć, w tym typie zdań dpowiednikiem polskiego co jest which, a nie what ,
np.:
Tom failed his exam, which astonished everybody.
(Tom oblał egzamin, co wszystkich zdziwiło.)

 

I’ll never forget what you’ve just told me.
(Nigdy nie zapomnę tego, co mi właśnie powiedziałeś.)

 

The film that I saw yesterday was very long.
(Film, który wczoraj widziałam był bardzo długi.)

 

That rzadko zastępuje who w roli podmiotu zdania przydawkowego.
The man who (that) has been taking so many pictures is a famous photographer.
(Człowiek, który robił tak dużo zdjęć jest słynny fotografem.)
That nigdy nie może zastąpić which gdy jest ono poprzedzone przyimkiem,
np.:
The concert to which we listened yesterday was very good.
(Koncert, którego wczoraj wysłuchaliśmy był bardzo dobry.)

 

That używamy gdy „poprzednik” zawiera przymiotnik w stopniu najwyższym lub słowa first lub last,
np.
This is the nicest prize that he’s ever received.
(To najmilsza nagroda,jaką kiedykolwiek otrzymał.)
This is the first prize that he’s ever received.
(To pierwsza nagroda, jaką kiedykolwiek otrzymał.)

 

That używa się także po everything, something, anything, nothing i all w znaczeniu „wszystko”,
np.:
I’ll give you everything/something/anything/all that you want.
(Dam Ci wszystko/coś/cokolwiek/wszystko, co chcesz.)

 

Wszystkie wyżej przedstawione zaimki względne mogą być całkowicie pominięte w zdaniu, gdy nie stanowią podmiotu zdania przydawkowego,
np.:
I liked the boy (who) I saw yesterday.
(that)
(whom)
(Podobał mi się chłopiec, którego widziałam wczoraj.)
The picture (which) you brought me was very nice.

 

(that)
(Obrazek, który mi przyniosłeś był bardzo ładny.)