Czasownik modalny – Shall

0
2260

Forma
Shall tak, jak inne czasowniki modalne tworzy przeczenie przez odanie partykuły not (shall not – shan’t), a pytania przez inwersję z podmiotem (shall I? – shan’t I?).

Użycie
Podobnie jak will shall może tworzyć formy czasów przyszłych, szczególnie w angielszczyźnie brytyjskiej , z zaimkami I i we.
Patrz: Will

Shall

1/ Shall używane jest w pytaniach o radę, życzenia i przy oferowaniu pomocy (własnej lub innej osoby),
np.: What shall I do now?
(Co mam teraz zrobić?)
Shall we go to the movies?
(Pójdziemy do kina?)
Shall my son help you?
(Czy mój syn może pani pomóc?)

2/ Z innymi osobami shall może wyrażać obietnicę, groźbę, oraz nakaz lub zakaz (w oficjalnych dokumentach),
np.: You shall be punished for this!
(Będziesz za to ukarany!)
Students shall attend all classes.
(Studenci powinni uczęszczać na wszystkie zajęcia.)