Czasowniki specjalne

0
2329

Czasowniki specjalne (Special Verbs) służą do tworzenia czasów gramatycznych. Występują wówczas w formie osobowej i zwane są operatorami.

Oto ich pełna lista:

czasowniki specjalne ….

forma rozkazująca forma prosta forma 3 os. l.poj. Czas przeszły
do do does did
  am, are is was, were
  have has had
  can   could
  may   might
  must    
  ought (to)    
  will   would
  shall   should
  need    
  dare    
  used    

Czasowniki can/could, may/might, must, ought, will/would i shall/should występują tylko w formach osobowych i przez to zwane są czasownikami ułomnymi (Defective Verbs), a także modalnymi (Modal Verbs).

Czasowniki be, have, do, need i dare mają dwoisty charakter, gdyż występują jako czasowniki specjalne, i jako czasowniki zwykłe, to be – być to do – robić to have – mieć to need – potrzebować to dare – ośmielać się to use – używać

Czasowniki specjalne tworzą też tzw. formy ściągniete (Contracted Forms).
Są to połączone w całość formy słabe (pod względem akcentu) czasowników z poprzedzającymi je zaimkami lub następującą po nich partykułą „not”, np.: I’ll (I will) she’s (she is) they’ve (they have) aren’t (are not) you’d (you would)