Gerund

0
905

Gerund, czyli rzeczownik odsłowny ma taką samą formę jak imiesłów czynny, np.: gerund: swimming – pływanie imiesłów: swimming – pływający

Forma

W języku angielskim gerund przyjmuje następujące formy:

Gerund Strona czynna Strona bierna
  Active voice Passive voice
Present taking being taken
Perfect having taken having been taken

 Użycie

Dopełnienie przyjmuje formę Gerund po czasownikach: avoid, delay, enjoy, excuse, fancy, give up, go, mind, need, postpone, put off, require; oraz w wyrażeniach: can’t help (nie móc powstrzymać się od czegoś) i can’t stand (nie znosić czegoś),
np.: I enjoy taking with you. (Rozmawianie z tobą sprawia mi przyjemność). Would you mind saying that again? (Czy mógłbyś to powtórzyć?)