Lista czasowników nieregularnych w języku angielskim

0
1123
arise arose arisen pojawić się
awake awoke awoken obudzić
be (am/is/are) was, were been być
bear bore borne znosić, udźwignąć coś
beat beat beaten zbić
become became become stawać się, zostawać kimś/czymś
begin began begun zaczynać
bend bent bent zginać, nachylać
bet bet bet zakładać się, obstawiać
bind bound bound wiązać, złączyć
bite bit bitten ugryźć
bleed bled bled krwawić
blow blew blown wiać, dmuchać
break broke broken łamać
breed bred bred hodować, wychować
bring brought brought przynosić
build built built budować
burn burned, burnt burned, burnt palić, parzyć
buy bought bought kupować
cast cast cast rzucić, zrzucić
catch caught caught łapać
choose chose chosen wybierać
cling clung clung przywrzeć, uczepić się
come came come przyjść, przyjechać
cost cost cost kosztować
creep crept crept skradać się, zakradać
cut cut cut ciąć, kroić
deal dealt dealt rozdawać, postępować, mieć do czynienia
dig dug dug kopać (np. w ziemi)
do did done robić
draw drew drawn rysować; pociągnąć
dream dreamed, dreamt dreamed, dreamt śnić, marzyć
drink drank drunk pić
drive drove driven prowadzić, kierować się czymś
eat ate eaten jeść
fall fell fallen padać, upadać, spadać
feed fed fed karmić, żywić
feel felt felt czuć
fight fought fought walczyć, bić się
find found found znaleźć
fit fit fit pasować
flee fled fled umykać, uciekać
fling flung flung rzucić, cisnąć
fly flew flown latać
forbid forbade forbidden zabraniać
forget forgot forgotten zapominać
forgive forgave forgiven wybaczać
forsake forsook forsaken porzucać, zaniechać
foretell foretold foretold przepowiadać, przewidywać
freeze froze frozen zamarzać
get got got dostawać
give gave given dawać
go went gone iść
grind ground ground zemleć, rozkruszyć, zgrzytać
grow grew grown rosnąć
hang hung hung zawieszać (coś, np. obraz)
have had had mieć
hear heard heard słyszeć
hide hid hidden chować, ukrywać
hit hit hit uderzać
hold held held trzymać, utrzymywać
hurt hurt hurt ranić, boleć
keep kept kept trzymać
kneel knelt, kneeled knelt, kneeled klękać, klęczeć
knit knit, knitted knit, knitted robić na drutach
know knew known znać, wiedzieć
lay (put) laid laid położyć, kłaść
lead led led prowadzić
leap leapt, leaped leapt, leaped skakać
learn learnt, learned learnt, learned uczyć się
leave left left opuszczać, wyjeżdżać, zostawiać
lend lent lent pożyczać
let let let pozwalać
lie (recline) lay lain leżeć, kłaść się
light lighted, lit lighted, lit zapalać, rozpalać, oświetlać
lose lost lost tracić, zgubić
make made made robić
mean meant meant znaczyć, oznaczać; mieć na myśli
meet met met spotykać
pay paid paid płacić
prove proved proved, proven udowadniać, dowieść
put put put kłaść
quit quit quit rzucać, opuszczać
read read read czytać
ride rode ridden jeździć
ring rang rung dzwonić
rise rose risen podnosić się, wzrastać
run ran run biec
saw sawed sawn piłować
say said said mówić
see saw seen widzieć
seek sought sought szukać, poszukiwać
sell sold sold sprzedawać
send sent sent wysyłać, słać
set set set umieszczać, ustawiać
shake shook shaken trząść, potrząsać
shed shed shed zrzucać, pozbywać się
shine shone shone świecić, błyszczeć
shoot shot shot strzelać
show showed shown pokazywać
shrink shrank shrunk kurczyć się, zbiegać
shut shut shut zamykać
sing sang sung śpiewać
sink sank sunk tonąć (o statku), zapadać się
sit sat sat siedzieć, siadać
slay slew slain zabijać
sleep slept slept spać
slide slid slid ślizgać się, zjeżdżać
sling slung slung cisnąć, miotać
speak spoke spoken mówić
spend spent spent spędzać, wydawać
spin spun spun kręcić, zakręcić czymś/się, obrócić
split split split dzielić, rodzielać
spread spread spread rozkładać, rozpościerać, rozsmarować
spring sprang sprung przeskakiwać, wyskakiwać
stand stood stood stać
steal stole stolen kraść
stick stuck stuck wbijać, wtykać, przyklejać
sting stung stung żądlić
stink stank stunk śmierdzieć, cuchnąć
strike struck struck uderzyć
strive strove striven zmagać się z czymś
swear swore sworn przysięgać, przeklinać
sweep swept swept zmiatać, zamiatać
swim swam swum pływać
swing swung swung machnąć, zakołysać
take took taken brać
teach taught taught uczyć
tear tore torn drzeć, rozdzierać
tell told told mówić
think thought thought myśleć
throw threw thrown rzucać
tread trod trodden kroczyć, stąpać
wake woke woken budzić
wear wore worn nosić, ubierać coś
weep wept wept płakać, szlochać
understand understood understood rozumieć
win won won wygrywać
wind wound wound nawijać, nakręcać, wić się
wring wrung wrung wykręcić, wyżąć coś, wycisnąć
write wrote written pisać

Sprawdź też informacje o czasownikach specjalnych!