Gramatyka angielska

W tej sekcji znajduje się szczegółowo opisana gramatyka angielska.
Znajdziesz tu informacje o czasach, częściach mowy a również bardziej zaawansowane zagadnienia angielskiej gramatyki.
Najważniejsze zagadnienia:

Czasy
Czasowniki modalne
Okresy warunkowe
Lista czasowników nieregularnych
Strona bierna
Przedimki (a/an/the)
Zaimki dzierżawcze
Stopniowanie przymiotnika

Więcej zagadnień znajdziesz w poszczególnych kategoriach:

Gerund

0